Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως τροποποιημένος / συμπληρωμένος αυτός ισχύει). Η Sheepfish διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των μελών του Jobing.gr με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ τους, καθώς επίσης και για γενικότερους σκοπούς marketing. Ο κάτοχος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα της πλατφόρμας jobing.gr έχουν μεταφερθεί με ασφαλή τρόπο στους κεντρικούς υπολογιστές της Sheepfish στην Ολλανδία. Αυτό έγινε προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις, για αναβάθμιση των μηχανισμών ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων αναφορικά με την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων και για βελτίωση της διαδικασίας επεξεργασίας τους.